ANA SAYFA TERCÜME DILLERIMIZ KAMPANYALARIMIZ HAKKIMIZDA ROTA TERC�ME B�rolari; Dogru terc�meye olan ihtiya� artislarini fark yaratan bir anlayisla karsilayarak herkesi "D�nya ile Konusturur".

Referanslarmız

İletisim

Tel : 212 583 0 625 (pbx)
-----------------------------------------
Merkez
Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Akbulut İş Mrkz. 10/55 Bakırköy / İSTANBUL
-----------------------------------------
bilgi@rotatercume.com
www.rotatercume.com

İsim
Soyadı
E-Posta
Konu
Mesaj

                    
ÇEVİRİ ROTASI


En çok kazand?ran tercüme bürosundan,
"?kinci tercümenizin %25'i bizden" kampanyas?!

Hem kurumlara, hem bireylere, hem de ö?rencilere...
?kinci yaz?l? tercümede %25 indirim kazanma f?rsat?!
Temmuz ay? boyunca yapt?raca??n?z tüm yaz?l? tercüme i?lemlerinde geçerli olmak üzere, tercüme ettirece?iniz ikinci belge ya da dosyan?zda %25 indirim bizden.
?ster yeminli tercüme yapt?r?n, isterseniz noter tasdikli tercüme, tüm yaz?l? tercüme i?lemlerinizde ikinci belgenizi ay sonuna kadar %25 indirimli olarak tercüme ettirebilirsiniz.
Kampanyam?zdan hiçbir ön ko?ul olmadan tüm bireyler, kurum ve kurulu?larla birlikte ö?renciler de yapt?racaklar? yaz?l? çevirilerde yararlanabilirler.

Bir ay boyunca devam edecek ikinci tercümenizin %25’i bizden kampanyam?z? kaç?rmay?n!
Bir tercüme bürosundan bekledi?iniz, yüksek kaliteli ve h?zl? yaz?l? tercüme hizmetine ek olarak, 1 ay boyunca geçerli olacak ?ekilde ikinci çevirinizi %25 indirimli yapt?rabileceksiniz.

Kampanyam?z?n ko?ullar? nelerdir? 

   - Temmuz ay? içinde bir kez yaz?l? tercüme yapt?rm?? olan mü?terilerimiz temmuz ay?n?n son gününe kadar ikinci bir tercüme talebinde bulunmas? durumunda, hizmet tutar? daha dü?ük olan dosya üzerinden %25 indirim hakk? kazan?r ve ödemesini bu miktar dü?üldükten sonra yapar.
   - Kampanyam?z, tercüme bürolar?m?z?n tümünde geçerlidir.

   - Kampanyam?z, teknik çeviriden akademik çeviriye, hukuki çeviriden t?bbi çeviriye, internet sitesi çevirisinden finansal çeviriye kadar tüm çeviri konular? dahilinde geçerli olup, noter tasdik ücretini kapsamaz.
   - Yeminli ve noter tasdikli yaz?l? çeviriler de kampanyam?za dahildir.

En uygun fiyata tercüme imkan? kazan?n!

Rota Tercüme bürosu, mü?terilerinin istek ve beklentilerini günün ko?ullar?na göre de?erlendirir, böylece en pratik çözümleri, en uygun bütçeyle sunar.
Kadrosunda bulunan yerli ve yabanc? çevirmenlerle, tüm tercüme hizmetlerinde en ileri seviyede kaliteyi, en uygun fiyatlarla sunma ba?ar?s?n? gösteren ?stanbul’un çe?itli noktalar?ndaki tercüme bürolar?m?z; 10 y?l? a?k?n süredir on binlerce belge ve yaz?l? metin çevirileri yapm??, binlerce toplant? ve konferansta mü?terilerinin sesi olmu?tur.

 


 Kaliteli Çözümü "Kurumsal Tercüme Bürosunda" Aray?n 

Sizin için en de?erli olan çal??malar?n?z?, kurumsal bütünlük içinde hareket eden bir tercüme bürosuna emanet ederek, tercümelerinizin kalitesini garanti alt?na alman?n yan? s?ra tedarik zincirinizi sürdürülebilir bir çözüm orta??yla güçlendirin.

Kalite unsuru bir tercüme bürosunun en s?k kulland??? savlar?ndan biridir. Tercüme sektörünün kilit ö?esi olarak hemen hemen her ?irketin "sözde" sunabilece?i kalite, çözüm arayanlar?n da ba?l?ca kriteridir. Ancak tercüme bürolar?n?n hizmet ve görünüm çe?itlili?i bu unsurun kolayl?kla bulunmas?na ket vurur. Bir tarafta Noterlerin yan?nda bireysel hizmet a??rl?kl? çal??an tercüme bürolar?, di?er tarafta hem Noterlerle ili?kili olarak hem de kurumlara yönelik hizmet sa?layan ?irket baz?ndaki kurulu?lar... Öyleyse kalite nerede aranmal?d?r?

 

Yüksek kalite için kurumsal çözüm

Kurumsal dil hizmetleri sa?layan tercüme bürolar?, zaman içerisinde da??lan ve kalitesizli?e yönelen tercüme sektörünü yay?lan dil bilincinin getirisiyle toparlayarak genellikle belirli bir kalite anlay???n? yakalam?? firmalard?r. Küçükten büyü?e da??l?m sergiledikleri için isimleri “tercüme bürosu” olarak zihinlerde yer etmi? oldu?undan kurumsal çal??an firmalar?n ölçekleri genellikle buradan hareketle ay?rt edilemez. Ad? itibariyle ilk olarak akla gelen tek bir bürodur ve bu da genellikle Noterlerin kapsama alan?na giren envai çe?it tercüme bürosunun yaratt??? yan?lsama alg?s?d?r. Asl?nda genellikle geni? çapl? projeler üzerinde çal??an ya da kurumlara yönelik hizmet veren bu tercüme bürolar? gelen talebin ciddiyeti ve önemi nedeniyle rekabet ortam?nda kalite ç?tas?n? yükseltmek ad?na çe?itli giri?imlerde bulunmaya ba?lam??lard?r. Ancak kimileri kurulu?un görünen yüzünü de?i?tirerek ve kendi maliyetlerini alta çekerek alg?y? yan?ltmak yönünde tercihini kullanm??t?r. Di?er nadir olanlar? ise kurumu bir ad?m geride tutarak kalite unsurunu ön plana alm?? ve bu do?rultuda çeviri kapasitesini ve yetisini art?rmak üzere ba?ar?l? proje yönetimi politikas?n? ilke edinmi?tir.

 

Mü?teri memnuniyeti yaratma

Kaliteli çözüm aray???nda devam?n? okuyun...acil tercüme
Zahmetsiz, çok hızlı, güvenilir… Üstelik bekleme yok, gecikme yok… Hemen arayın!


online tercüme
İnternet hızında tercüme hizmeti almanın en kısa yolundan yararlanın.


ekonomik fiyat
Biz çevirdikçe siz kazanın… Hemen arayın, indirimlerden faydalanın.


49 dilde tercüme
Seçkin tercümanlarımız ve profesyonel ekibimizle uluslar arası standartta kaliteye ulaşın.


doğru tercüme
Farklı yönlerinizi doğru ifadelerle öne çıkarır, mükemmel sonuç almanızı sağlarız..


pozitif iletişim
Öğrenmek istediklerinizi bize sorun. Pratik bilgiler edinip siparişinizi kolayca verin.

T�rkiye'de En Fazla Güvenilen ve En �ok Tercih Edilen Terc�me B�rosu ROTA'da, Kalite G�vence Alt�ndad�r.
  Site Map�   |   �Design By Rota